Англо-русский перевод ORTHICON

ORTHICON

ортикон - image orthicon

English-Russian scientific and technological dictionary .      Англо-Русский научно-технический словарь.