ACCUMULATOR


Meaning of ACCUMULATOR in English

accumulator BrE AmE ə ˈkjuːm jə leɪt ə -ˈ•ju-, !!-ˈ•ə- AmE \ -leɪt̬ ə r

▷ accumulator|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.