ACHROMATISM


Meaning of ACHROMATISM in English

achromatism BrE AmE ə ˈkrəʊm ə ˌtɪz ə m ( ˌ ) æ-, ( ˌ ) eɪ- AmE \ ( ˌ ) eɪ ˈkroʊm-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.