Meaning of ADAPTOR in English

ADAPTOR

adaptor BrE AmE ə ˈdæpt ə AmE \ - ə r

▷ adaptor|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.