ADJUSTABLE


Meaning of ADJUSTABLE in English

adjustab|le BrE AmE ə ˈdʒʌst əb | ə l

▷ adjustab|ly li

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.