ADULATE


Meaning of ADULATE in English

adu|late BrE AmE ˈæd ju |leɪt ˈædʒ u-, ˈædʒ ə- AmE ˈædʒ ə- ˈæd jə-, ˈæd ə-

▷ adu|lated leɪt ɪd -əd AmE leɪt̬ əd

▷ adu|lates leɪts

▷ adu|lating leɪt ɪŋ AmE \ leɪt̬ ɪŋ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.