Meaning of AGO in English

AGO

ago BrE AmE ə ˈɡəʊ AmE \ ə ˈɡoʊ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.