Meaning of ALBERT in English

ALBERT

Albert, a~ BrE AmE ˈælb ət AmE - ə rt —but as a French name, æl ˈbeə AmE ɑːl ˈbe ə r —French [ al bɛːʁ ]

▷ Albert|s, ~'s s

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.