Meaning of ALTIMETER in English

ALTIMETER

altimeter BrE AmE ˈælt ɪ ˌmiːt ə ˈɔːlt-, ˈɒlt-, -ə-; æl ˈtɪm ɪt ə, -ət- AmE \ æl ˈtɪm ət̬ ə r ˈælt ə ˌmiːt̬ ə r

▷ altimeter|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.