Meaning of AMMONIA in English

AMMONIA

ammonia BrE AmE ə ˈməʊn i‿ə AmE \ ə ˈmoʊn-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.