ANNULAR


Meaning of ANNULAR in English

annular BrE AmE ˈæn jʊl ə -jəl- AmE \ -jəl ə r

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.