Meaning of ANNUNCIATOR in English

ANNUNCIATOR

annunciator BrE AmE ə ˈnʌn t s i eɪt ə ə ˈnʌn t ʃ- AmE \ -eɪt̬ ə r

▷ annunciator|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.