Meaning of APPURTENANT in English

APPURTENANT

appurtenant BrE AmE ə ˈpɜːt ɪn ənt - ə n- AmE \ ə ˈpɝːt ə n‿ənt

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.