Meaning of ARCHDIOCESE in English

ARCHDIOCESE

archdi|ocese BrE AmE ˌɑːtʃ ˈda ɪ ‿|əs ɪs § -əs; ə siːz, -siːs AmE ˌɑːrtʃ ˈdaɪ |əs əs

▷ archdi|oceses ə siːz əs ɪs ɪz, -əs-, -əz; ə siːz ɪz, -siːs-, -əz ə səs əz, -iːz

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.