ATROPINE


Meaning of ATROPINE in English

atropine BrE AmE ˈætr ə piːn -əp ɪn, § \ -əp ə n

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.