BAD-MOUTH


Meaning of BAD-MOUTH in English

bad-|mouth BrE AmE ˈbæd |maʊθ ⇨ˈbæb-, -maʊð

▷ bad-|mouthed maʊθt maʊðd

▷ bad-|mouthing maʊθ ɪŋ maʊð ɪŋ

▷ bad-|mouths verb maʊθs maʊðz

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.