Meaning of BALLAST in English

BALLAST

ballast BrE AmE ˈbæl əst

▷ ballast|ed ɪd əd

▷ ballast|ing ɪŋ

▷ ballast|s s

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.