Meaning of -BASHING in English

-BASHING

-bashing BrE AmE ˌbæʃ ɪŋ

▷ — square-bashing ˈskweə ˌbæʃ ɪŋ AmE \ ˈskwer-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.