BIVALENCE


Meaning of BIVALENCE in English

bivalenc|e BrE AmE ( ˌ ) baɪ ˈveɪl ən t s ◂ ˈbɪv ə l ən t s

▷ bivalenc|y i

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.