Meaning of BRIBE in English

BRIBE

bribe BrE AmE braɪb

▷ bribed braɪbd

▷ bribes braɪbz

▷ bribing ˈbraɪb ɪŋ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.