Meaning of -BUSTER in English

-BUSTER

-buster BrE AmE ˌbʌst ə AmE - ə r

▷ — pricebuster ˈpraɪs ˌbʌst ə AmE - ə r

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.