CIABATTA


Meaning of CIABATTA in English

ciabatta BrE AmE tʃə ˈbæt ə ˌtʃiː ə-, -ˈbɑːt- AmE -ˈbæt̬ ə —Italian [ tʃa ˈbat ta \]

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.