Meaning of COLLATION in English

COLLATION

collation BrE AmE kə ˈleɪʃ ə n kɒ-, kəʊ- kɑː-, koʊ-

▷ collation|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.