Meaning of CONCATENATE in English

CONCATENATE

concate|nate BrE AmE kən ˈkæt ə |neɪt ⇨kəŋ-, ( ˌ ) kɒn-, ⇨ ( ˌ ) kɒŋ-, -ɪ-, - ə |n eɪt AmE kɑːn ˈkæt ə |n eɪt

▷ concate|nated neɪt ɪd -əd AmE neɪt̬ əd

▷ concate|nates neɪts

▷ concate|nating neɪt ɪŋ AmE \ neɪt̬ ɪŋ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.