DECIPHERER


Meaning of DECIPHERER in English

decipherer BrE AmE di ˈsaɪf ə r‿ə də-, ˌdiː- AmE \ - ə r‿ ə r

▷ decipherer|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.