DEPRESSURIZATION


Meaning of DEPRESSURIZATION in English

depressurization BrE AmE ˌdiː ˌpreʃ ə r aɪ ˈzeɪʃ ə n •ˌ•-, dɪˌ•-, -ɪˈ•- AmE \ dɪ ˌpreʃ ə r‿ə-

▷ depressurization|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.