DISTORTION


Meaning of DISTORTION in English

distortion BrE AmE dɪ ˈstɔːʃ ə n də- AmE \ -ˈstɔːrʃ ə n

▷ distortion|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.