Meaning of DONUT in English

DONUT

do|nut BrE AmE ˈdəʊ |nʌt AmE ˈdoʊ-

▷ do|nuts nʌts

▷ do|nutted nʌt ɪd -əd AmE nʌt̬ əd

▷ do|nutting nʌt ɪŋ AmE \ nʌt̬ ɪŋ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.