Meaning of DURABLE in English

DURABLE

durab|le BrE AmE ˈdjʊər əb | ə l ˈdjɔːr-, ⇨ˈdʒʊər- AmE \ ˈdʊr- ˈdjʊr-

▷ durab|leness ə l nəs -nɪs

▷ durab|les ə lz

▷ durab|ly li

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.