ECTOPLASM


Meaning of ECTOPLASM in English

ectoplasm BrE AmE ˈekt ə ʊ ˌplæz ə m AmE \ -ə-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.