Meaning of ENDURANCE in English

ENDURANCE

endurance BrE AmE ɪn ˈdjʊər ə n t s en-, ən-, -ˈdjɔːr-, ⇨-ˈdʒʊər- AmE \ -ˈdʊr- -ˈdjʊr-, -ˈdɝː-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.