EXPLORATORY


Meaning of EXPLORATORY in English

exploratory BrE AmE ɪk ˈsplɒr ət‿ ə r i ek-, ək-, -ˈsplɔːr- AmE \ -ˈsplɔːr ə tɔːr i -ˈsploʊr ə toʊr i

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.