Meaning of FIRING in English

FIRING

firing BrE AmE ˈfa ɪ ‿ər ɪŋ AmE \ ˈfaɪ‿ ə r ɪŋ

▷ firing|s z

▶ ˈ firing line BrE AmE

▶ ˈ firing pin BrE AmE

▶ ˈ firing squad BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.