Meaning of FUNICULAR in English

FUNICULAR

funicular BrE AmE fju ˈnɪk jʊl ə fə-, -jəl- AmE \ -jəl ə r

▷ funicular|s z

▶ fu ˌ nicular ˈ railway BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.