Meaning of INTERFEROMETRIC in English

INTERFEROMETRIC

interferometric BrE AmE ˌɪnt ə ˌfer ə ʊ ˈmetr ɪk ◂ -ˌfɪər- AmE \ ˌɪn t̬ ə r ˌfɪr ə-

▷ interferometric|ally ə l‿i

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.