KAPOOR


Meaning of KAPOOR in English

Kapoor BrE AmE kə ˈpʊə AmE \ kə ˈpʊ ə r

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.