Meaning of LYRE in English

LYRE

lyre BrE AmE ˈla ɪ ‿ə AmE ˈlaɪ‿ ə r (= liar)

▷ lyres ˈla ɪ ‿əz AmE ˈlaɪ‿ ə rz

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.