Meaning of META in English

META

I

meta fuel BrE AmE ˈmiːt ə AmE ˈmiːt̬ ə

II

meta in Roman circus BrE AmE ˈmiːt ə ˈmeɪt- AmE ˈmiːt̬ ə

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.