Meaning of MODULAR in English

MODULAR

modular BrE AmE ˈmɒd jʊl ə -jəl-; ⇨ˈmɒdʒ ʊl ə, - ə l- AmE \ ˈmɑːdʒ ə l ə r

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.