PRECIPITATION


Meaning of PRECIPITATION in English

precipitation BrE AmE pri ˌsɪp ɪ ˈteɪʃ ə n prə-, -ə-

▷ precipitation|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.