Meaning of PROGENITOR in English

PROGENITOR

progenitor BrE AmE prə ʊ ˈdʒen ɪt ə § -ət- AmE proʊ ˈdʒen ət̬ ə r prə-

▷ progenitor|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.