PROGRAMMABLE


Meaning of PROGRAMMABLE in English

programmable BrE AmE prə ʊ ˈɡræm əb ə l ˈprəʊ ɡræm- AmE \ ˈproʊ ɡræm- •ˈ•••

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.