Meaning of PROVENCAL in English

PROVENCAL

Provencal, Provençal, Provencale, Provençale BrE AmE ˌprɒv ɒn ˈsɑːl ◂ -ɒ̃-, - ə n- AmE ˌprɑːv ɑːn- ˌproʊv- —French [ pʁɔ vɑ̃ sal \]

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.