Meaning of QUADRATURE in English

QUADRATURE

quadrature BrE AmE ˈkwɒdr ətʃ ə -ɪtʃ-; -ət jʊə, -ɪt- AmE \ ˈkwɑːdr ətʃ ə r -ə tʃʊr, -ə tʊr

▷ quadrature|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.