Meaning of REDUCIBLE in English

REDUCIBLE

reducib|le BrE AmE ri ˈdjuːs əb | ə l rə-, ⇨-ˈdʒuːs-, -ɪb- AmE \ -ˈduːs- -ˈdjuːs-

▷ reducib|ly li

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.