SABADILLA


Meaning of SABADILLA in English

sabadilla BrE AmE ˌsæb ə ˈdɪl ə

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.