SACCHARIN


Meaning of SACCHARIN in English

saccharin, saccharine noun BrE AmE ˈsæk ə r‿ɪn § \ - ə r‿ ə n, -ə riːn

▷ saccharin|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.