SARCOMA


Meaning of SARCOMA in English

sarcoma BrE AmE sɑː ˈkəʊm ə AmE \ sɑːr ˈkoʊm ə

▷ sarcoma|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.