Meaning of SOCKET in English

SOCKET

sock|et BrE AmE ˈsɒk |ɪt § -ət AmE ˈsɑːk |ət

▷ sock|eted ɪt ɪd § ət-, -əd AmE ət̬ əd

▷ sock|eting ɪt ɪŋ § ət- AmE ət̬ ɪŋ

▷ sock|ets ɪts § əts AmE əts

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.