Meaning of -SPIRITED in English

-SPIRITED

-spirited BrE AmE ˈspɪr ɪt ɪd -ət-, -əd AmE -ət̬ əd

▷ — public-spirited ˌpʌb lɪk ˈspɪr ɪt ɪd ◂ -ət-, -əd AmE -ət̬ əd

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.